Webkamera Glomfjord

Nordland - Meløy - Glomfjord   (Vegvesen)